QUY LUAT

 

Đức Tổng Giám Mục Stephanô Nguyễn Như Thể, Đấng Bảo Trợ Vĩnh Viễn Gia Đình Teresa Huế dạy dỗ các em Teresa ngày 15 tháng 12 năm 2012 tại Toà Tổng Giám Mục Huế.

 

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt dạy dỗ Gia Đình Teresa ngày 25 tháng 10 năm 2012 tại Châu Sơn Ninh Bình

 

Đời Sống Cộng Đoàn : Sơ Maria Nguyễn Thị Ngoan - Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm:

 

 

 

 LỚP THẦN HỌC ONLINE

TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

GIA ĐÌNH THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Thực Hiện

LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

THẦN HỌC LUÂN LÝ

PHẦN THÁNH KINH NHẬP MÔN

THÁNH KINH CỰU ƯỚC & TÂN ƯỚC

LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

        Bài 1: Bí Tích Là Gì?

        Bài 2: Chúa Kitô Là Bí Tích Nguyên Thuỷ

        Bài 3: Chúa Kitô Thiết Lập Các Bí Tích

        Bài 4: Giáo Hội Là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát

        Bài 5: Quan Niệm Về Bí Tích Theo Dòng Lịch Sử

        Bài 6 : Việc Cử Hành Các Bí Tích Trong Cộng Đồng Các Tín Hữu Tiên Khởi

       Bài 7: Tác Nhân Chủ Yếu Của Bí Tích

       Bài 8: Ngưởi Cử Hành và Người Lãnh Nhận Bí Tích

       Bài 9: Ơn Thánh và Ấn Tích của Bí Tích

       Bài 10: Thẩm Quyền của Giáo Hội với Các Bí Tích

       Bài 11: Tầm Quan Trọng Của Bí Tích Rửa Tội

       Bài 12: Tội Nguyên Tổ Và Ơn Công Chính Hoá

       Bài 13: Những Hình Ảnh Trong Cựu Ước - Tiên Trưng Về Phép Rửa

       Bài 14: Giáo Huấn Của Thánh Phao Lồ về Phép Rửa

       Bài 15: Giáo Huấn Về Phép Rửa Thời Giáo Hội Sơ Khai  

        Bài 16: Dấu Chỉ Và Công Hiệu Tha Tội Của Phép Rửa.

        Bài 17: Phép Rửa Kết Hiệp Tín Hữu Với Chúa Kitô

        Bài 18: Phép Rửa Kết Hiệp Người Tín Hữu Vào Gia Đình Chúa Kitô

        Bài 19: Sự Cần Thiết Của Bí Tích Rửa Tội

        Bài 20: Hình Thức Khác Nhau Về Phép Rửa

        Bài 21: Việc Rửa Tội Cho Trẻ Em Và Số Phận Các Bé Chết Khi Chưa Rửa Tội

          Bài 22: Thừa Tác Viên Và Thụ Nhân Của Bí Tích Rửa Tội

          Bài 23: Bí Tích Thêm Sức Trong Chương Trình Cứu Độ Của Thiên Chúa.

 

          Bài 24: Mối Tương Quan Giữa Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Rửa Tội

           Bài 25: Bí Tích Thêm Sức Trong Truyền Thống Giáo Hội Đông Phương Và Tây Phương

           Bài 26: Ý Nghĩa Lịch Sử Và Hậu Quả Của Bí Tích Thêm Sức.

           Bài 27: Thừa Tác Viên Và Thụ Nhân Của Bí Tích Thêm Sức

           Bài 28: Từ Bữa Ăn Tự Nhiên Đến Bữa Tiệc Mang Ý Nghĩa Tôn Giáo

           Bài 29: Từ Bữa Tiệc Mang Ý Nghĩa Tôn Giáo Đến Tiệc Thánh Thể.

           Bài 30: Những Danh Xưng Khác Nhau Của Bí Tích Thánh Thể

           Bài 31: Việc Cử Hành Bí Tích Thánh Thể Thời Giáo Hội Sơ Khai

           Bài 33: Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ Tạ Ơn Và Hiện Diện

           Bài 34 : Bí Tích Thánh Thể Trung Tâm Của Đời Sống Kitô Giáo

           Bài 35: Việc Rước Lễ Những Điều Kiện Và Hoa Trái Thiêng Liêng

           Bài 36: Thánh Thể Làm Nên Giáo Hội Và Giáo Hội Làm Nên Thánh Thể

           Bài 37: Thánh Thể Bí Tích Của Sự Hiệp Nhất

           Bài 38: Một Thoáng Về Tội Lỗi Và Ơn Tha Thứ Trong Kinh Thánh

           Bài 39: Kế Hoạch Hoà Giải Của Thiên Chúa Trong Đức Kitô

           Bài 40: Sự Tiến TRiển Của Bí Tích Hoà Giải Theo Dòng Lịch Sử.

           Bài 41: Những Hình Thức Ăn Năn Tội Và Sự Quan TRọng Của Việc Xưng Tội.

           Bài 42: Những Việc Phải Làm Để Đón Nhận Hiệu Quả Của Bí Tích Hòa Giải.

           Bài 43: Những Hình Thức Cử Hành Bí Tích Hoà Giải

           Bài 44: Thừa Tác Viên Của Bí Tích Hoà Giải

           Bài 45: Lịch Sử Của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

           Bài 46: Thừa Tác Viên Và Thụ Nhân Của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

           Bài 47: Nghi Thức Và Công Hiệu Của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

           Bài 48: Các Tác Vụ Tư Tế,Ngôn Sứ,Vương Đế Thời Cựu Ước.

           Bài 49: Đức GiêSu Là Thượng Tế, Ngôn Sứ Và Vương Đế

           Bài 50: Ba Cấp Bậc Thánh Chức Trong Hội Thánh

           Bài 51: Thừa Tác Viên Và Thụ Nhân Của Bí Tích Truyền Chức Thánh

           Bài 52: Công Hiệu Của Bí Tích Truyền Chức Thánh

           Bài 53: Hôn Nhân Trong Chương Trình Cứu Độ Của Thiên Chúa

           Bài 54: Hôn Nhân Như Một Bí Tích

           Bài 55: Hôn Nhân Gia Đình Theo Giáo Huấn Của Cộng Đồng Vaticano2

           Bài 56: Hôn Nhân Gia Đình Và Sự Sống Theo Thông Điệp Mumanae Vitae Của Đức Phao Lô VI

           Bài 57: Những Ngăn Trở Hôn Phối Theo Giáo Luật

            Bài 58:Mục Đích Và Đặc Tính Của Hôn Nhân Công Giáo

            Bài 59: Tính Bất Khả Phân Ly Của Hôn Phối Và Thẩm Quyền Của Giáo Hội.

            Bài 60: Thái Độ Của Giáo Hội Đối Với Những Người Ly Hôn Và Tái Hôn

                               

      
    Hit Counter      
          View My Stats